Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа

ЗМІСТ

Вступ

1. Особливості офіційно-ділового стилю документів

2. Діловий текст та його складові частини

3. Редагування документів

4. Виправлення тексту та технічні прийоми виправлень

Висновки

Література


Вступ

В сучасних умовах глобальної інформатизації суспільства, стрімкого розвитку стосунків ділового партнерства (в тому числі і закордонних контактів) помилковим було б думати, що професія секретаря-референта обмежується Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа прийманням відвідувачів, відповідями на дзвінки, носінням документів на підпис керівникові. Так було в недалекому минулому. Сьогодні ж секретар - це універсальний (і свого роду унікальний) фахівець, що може удобно все. А для цього, зрозуміло, він повинен володіти відповідними знаннями із найрізноманітніших галузей науки і техніки, зокрема, інформатики, преподавательіки, психології, документознавства, етики і естетики Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, мовознавства та ін. Звідси і складність професії, труднощі в боті, особливо початківця. Просто працювати тільки поганому секретарю, але такі, як правило, довго не затримуються на цій посаді. Зайве наголошувати, що секретар - це обличчя фірми, її імідж, зрештою, її фінансова успішність і стабільність. Ділові партнери, спілкуючись насамперед із секретарем Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, складають думку про всю організацію, і потім цю думку дуже важко змінити.

Сучасне суспільство потребує все більше кваліфікованих спеціалістів з такої важливої сфери управлінської діяльності, як референтна справа. Лише на перший погляд може здатися, що професія секретаря-референта досить ординарна і працювати ним зможе будь-хто. Заглибившись Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа у сущность справи, розуміємо, що ця праця потребує не тільки відмінних фахових знань, а й багатьох особистих якостей, які є далековато не в кожного.

Тема курсової роботи – «Діловий текст. Його редагування та виправлення».

Мета курсової роботи – ознайомитися з особливістю офіційно-ділового стилю документів, діловим текстом та його складовими частинами, з формою Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа редагування документів, виправлення тексту та технічними прийомами виправлень.

1. Особливості офіційно-ділового стилю документів

Офіційно-діловий стиль визначають такі особливості:

1. Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість у висловленні. Діловий стиль позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

2. Наявність мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень документів. Це так звані Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа кліше - усталені словесні формули, закріплені за певною ситуацією і сприймаються як звичайний, обов'язковий компонент. Наявність стандартних висловів полегшує, скорочує процес укладання текстів, приводить до однотипності засобів в однакових ситуаціях.

Кліше - це мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання.

Розрізняють прості Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, ускладнені та складні кліше.

Прості кліше - це мовні конструкції, що складаються з двох слів: згідно з, відповідно до, вжити заходів, оголосити подяку, винести догану, брати участь тощо.

Ускладнені - що мають більше двох слів: брати до уваги, згідно з оригіналом, брати активну участь, вжити суворих заходів, винести сувору догану тощо.

Складні - мають Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа у своїй структурі два простих кліше, які поєднані в один блок: відділ боротьби з організованою злочинністю, контроль за виконанням наказу залишаю за собою, наказ оголосити особовому складу академії тощо.

3. Наявність реквізитів, які мають певну черговість. У різних видах ділових паперів склад реквізитів неоднаковий, він залежить від змісту документа, його призначення Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, методу обробки. Закріплення за реквізитами постійного місця робить документи зручними для зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання.

4. Логічність і аргументованість викладу. Ця риса ділової мови передбачає відображення правильного стану речей, послідовність та об'єктивність фактів і оцінок, нейтральність тону.

5. Відсутність індивідуальних рис стилю. На відміну від інших сфер Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа діяльності учасники ділового спілкування здебільшого виступають у ролі представників певних організацій, закладів і виражають їхні інтереси - тобто є носіями певних функцій. У зв'язку з цим прояви індивідуальності в діловій мові вважаються відступами від норми, нетиповими для стилю взагалі.

6. Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні. Залежно від того, яку саме Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа галузь суспільного життя обслуговує офіційно діловий стиль, він може містити суспільно-політичну, суспільно-виробничу, юридичну, наукову лексику тощо [11, с. 131-132].

2. Діловий текст та його складові частини

Текст,як головний елемент будь-якого документа, має чітко й переконливо відбивати причину й мету його написання, розкривати сущность непосредственної справи Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, містити докази, висновки.

Як факт мовлення текст являє собою окремий індивідуальний (або колективний) твір, продукт мовлення. За логіко-психологічними ознаками текст становить одиницю, яка виражає судження. і інформаційного погляду текст є цілісним і зв'язним повідомленням, складеним для передачі та збереження інформації.

Проблеми відтворення специфіки ділового тексту безпосередньо пов Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа'язані з вибором методів, прийомів передачі компонента одиниць різних рівнів мови - ділової, термінологічної лексики, словотворчих засобів, синтаксичних структур тощо. Основними рисами тексту ділових документів є:

- нейтральний тон викладу змісту лише у прямому значенні;

- точність та ясність повинні поєднуватися з лаконічністю, стислістю та послідовністю викладу фактів;

- документальність (кожний папір повинен Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа мати нрав документа), наявність реквізитів, котрі мають свою черговість, що дозволяє довго зберігати традиційні стабільні форми;

- наявність усталених одноманітних мовних зворотів, висока стандартизація вислову;

- сувора регламентація тексту.

Специфіка офіційно-ділового листування полягає в тому, що незалежно від того, хто є безпосереднім укладачем документа й кому безпосередньо його адресовано, офіційним создателем та адресатом Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа документа майже завжди є організація в цілому.

На думку вчених, визначальна функція тексту - бути засобом соціальної комунікації в усіх сферах суспільного життя. Від мозгілого, грамотного, логічно послідовного викладу матеріалу залежить культура писемного ділового мовлення.

Саме текст і фактична реалізація його - це та неувязка вироблення культури письма Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, розв'язання якої передбачає знання законів логічного й лексичного сполучення слів, разуміння користуватися словесними формулами, розрізняти стильові особливості текстів, добирати до их відповідний мовний матеріал.

Текст повинен мати такі комунікативні якості: стислість, послідовність викладу матеріалу, лаконічність, смислову точність, логічність, об'єктивність, простоту, виразність мови і стилю, влучність думки тощо Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа. Вони знаходять своє вираження в мовних конструкціях і словесних формулах текстів різного рівня стандартизації (звіт, діловий лист, акт, договір, наказ тощо), у логічних елементах [11].

Основні елементи тексту документа.

Підготовка текстової частини документа - одна з найважливіших операцій, що визначає культуру документування. Текст (лат. tехtum - тканина, зв'язок, побудова) - висловлювання, що складається з Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа певної кількості речень, має структурну і змістову завершеність. До ознак тексту відносяться: визначена кількість речень та наявність теми і основної думки; послідовність та завершеність викладу; граматичний і змістовий зв'язок між реченнями.

Текст документаскладається з логічних елементів: вступу, доказу та закінчення. Вступ готує адресата до сприймання теми (подається історія Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа питання, зазначається привід, що став підставою створення документа і тому подібне). У доказівикладається сущность питання (докази, міркування, пояснення, які можуть супроводжуватися цифрами, розрахунками, посиланнями на законодавчі акти, інші аргументи). У закінченні формулюється мета, заради якої складено документ. Воно може бути як активним, так і пасивним. Активне закінчення точно зазначає, яку Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа дію мусить виконати адресат, пасивне -інформує його про якийсь факт, обставину тощо.

Ділове текстотворення має необмежені можливості для реалізації мовленнєвої культури в різних ситуаціях, для аналізу мовних засобів (лексичних, граматичних, стилістичних), для формування разумінь і навичок мовленнєвої діяльності, оскільки:

- тексти документів містять повідомлення про факти, явища суспільного Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа життя: оцінку ділових і моральних якостей фахівців різних галузей народного господарства; звіти, інформацію про боту; конкретні, реальні пропозиції;

- тексти документів уможливлюють спостереження різноманітних засобів мовлення, відповідність їх цілям, умовам ситуації; ;і наліз структури мовлення з урахуванням його комунікативних якостей; виявлення функцій мовлення (комунікативної, волютативної тощо), створюючи на їхній основі лексико Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа-тематичні групи;

- тексти документів дають змогу формувати оцінне ставлення, критичну чи позитивну думку щодо мовного оформлення тексту; додержання основних правил його складання; виконувати лінгвістичний аналіз, орієнтуючись на види документів, структуру тексту, його семантику; свідомо оволодівати змістом тексту залежно від спеціальності, фаху тощо;

- тексти документів спрямовані на формування Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа практичних разумінь і навичок їх оформлення; на компонування його логічних частин; на вироблення мозгінь професійно хорошо оцінювати комунікативні можливості текстів документів, з якими працюватиме майбутній фахівець у певній сфері виробничої діяльності [11, с. 133-134]

Рубрикація тексту.

Рубрикацією називається членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від другої, а також Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа використання заголовків, нумерації та ін. Рубрикація є зовнішнім виразом композиційної побудови тексту. Ступінь складності рубрикації залежить від змісту - його обсягу, темы і призначення.

Найпростішою рубрикою є абзац - відступ на право на початку першого рядка кожної частини тексту. Інакше кажучи, абзац означає частину тексту між двома відступами.

Абзац служить показником Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа переходу від однієї думки (теми) до іншої. Розподіл тексту за абзацами дозволяє адресату робити невеликі зупинки і дає можливість зосередитися на прочитаному.

Абзац може складатися з 1-го речення, якщо цьому реченню надається особливе значення. Абзац може охоплювати і ряд речень, як зв'язані в одну складну думку. Однак абзац Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа завжди розкриває внутрішньо закінчену смислову одиницю.

Абзацне членування тексту нерідко поєднується з нумерацією - числовим, а також буквеним позначенням послідовно розташованих частин тексту. Нумерація підкреслює необхідність самостійного розгляду кожного пронумерованого елементу перечислення. Нумерація використовується для кількісного позначення сторінок об'ємного тексту та може розташовуватися на одній сторінці.

В даний час використовуються дві Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа системинумерації. Перша -традиційна, побудована на використанні символів різних типів - арабських і римських чисел, величавых літер, які поєднуються з абзацними відступами. Вона застосовується при перечисленні тез, пунктів, правил. Друга використовує тільки арабські числа, розташовані в певній послідовності.

При цьому вибір того чи іншого варіанта нумерації залежить від змісту тексту, його обсягу Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, складу, композиційної побудови. У найпростіших випадках використовуються тільки однотипні знаки -арабські чи рядкові літери. Тексти складної побудови вимагають застосовувати комбіновані способи абзацного членування і нумерування. При використанні символів різних типів система цифрового і буквеного позначення виновата будуватися за висхідною лінією: А...Б...В...Г... ; I...II...III Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа...IV... і т. д.

Римськими числами (заголовні літери використовуються рідко) позначаються інформаційно великі частини переліку, які розбиваються на підрозділи, що, в свою чергу, позначаються арабськими числами і т.ін. Більш великі порівняно з абзацами рубрики можуть отримувати і словесні найменування - параграф, глава, розділ, які також нумеруються.

При рубрифікуванні слід пам'ятати Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа:

1. Рубрики можуть нумеруватися тільки в тому випадку, якщо в тексті присутні бодай два однорідних елементи перечислень.

2. Однотипні засоби нумерації (слова, цифри, літери) можуть застосовуватися лише до однотипних частин.

3. Комбіновані способи нумерації вимагають суворого дотримання правил пунктуації.

В сучасному діловодстві все частіше застосовується цифрова система рубрикації, при якій:

1. кожна Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа складова частина тексту, яка відповідає діленню, отримує свій номер. Номери проставляються тільки арабськими числами, після кожного числа ставиться крапка;

2. номер кожної складової частини містить всі номери відповідних складових частин більш високих ступенів ділення.

Наприклад, текст складається з трьох розділів: 1, 2, 3. Кожен з розділів ділиться на глави. Глави першого Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа розділу матимуть позначки, які складаються з двох чисел - 1.1., 1.2., 1.3. і т д. Другий розділ, відповідно, матиме позначки: 2.1., 2.2., 2.3. Глави можуть

ділитися на параграфи. Параграф першої глави матиме такий вигінд: 1.1.1. Так само позначаються і наступні глави - в порядку іростання. Використання цієї системи нумерації дозволяє не використовувати слова „частина", „розділ", „глава".

Важливими засобами рубрикації є Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа заглавия та підзаголовки.

Заголовок завжди є структурним елементом тексту. Він дозволяє в короткій (стислій) формі відобразити тему документа, а нерідко і його головну ідею.

Заголовок повинен чітко відповідати тексту бути логічно повноцінним і досить маленьким.

Підзаголовок використовується тільки тоді, если текст складної будови і мусить не тільки членуватися з використанням Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа чисел, а й вимагає інформативної прив'язки у вигляді речення. Підзаголовок доповнює заголовок, конкретизує, роз'яснює його при членуванні раскладного тексту. Так під одним заголовком можуть бути два і більше підзаголовків. Кількість підзаголовків залежить від складності, обсягу тексту і питань (заморочек), які в документі розглядаються.

Важливим Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа технічним прийомом є нумерація сторінок тексту. Якщо текст оформлений на кількох сторінках, то кожна сторінка його, окрім першої, виновата бути пронумерована. На титульній сторінці її номер не позначається, але рахується. Якщо документ містить титульну сторінку і зміст, то на перших двох сторінках номер теж не проставляється. Але рахується так само. Порядковий номер Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа сторінки проставляється в одному місці арабськими числами: 2, 3 і т.д. Спосіб проставлення сторінки може бути центровим або кутовим. Якщо вибраний центровий спосіб, то сторінка проставляється по центру аркуша паперу з урахуванням лівого і верхнього полів. Якщо ж вибраний кутовий спосіб, то сторінка проставляється у правому кутику Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа верхнього поля, з однаковим відступом від краю сторінки вліво і зверху до числа не менше 10 мм. Слово „сторінка" не пишеться [1, с. 38-39].

Оформлення титульної сторінки.

Тексти з величавым обсягом інформації, які мають вигляд самостійної роботи типу реферату, монографії, дослідження (дисертації), повинні мати титульну сторінку. На ній проставляється конкретна інформація, яка відповідає змісту, вказує Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа на виконавця документа (роботи), дату створення (видання), місце видання і, подеколи, має прив'язку до організації (підприємства) чи структурного підрозділу (создатель документа), де дана бота фіксувалася.

Зміст має вигляд недлинного заголовка(назви) і пишеться величавыми (заголовними) знаками. Розташовується посередині аркуша паперу. В деяких випадках, если заголовок невеликий Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа (в обсязі 40 символів), може писатися через розрядку (пробіл).

Виконавець документа (укладач) позначається під заголовком. Вказується його офіційний або науковий статус з перерахуванням посади, вченого звання (якщо вони є). Повністю пишуться прізвище, ім'я, по батькові.

Якщо виконавців (укладачів) кілька, то вони проставляються один під одним в алфавітному порядку Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа або за службовим ранжиром, згідно з тими посадами, які вони обіймають, чи вченими ступенями.

Создатель документа (повна назва організації, де документ створювався) пишеться одразу від верхнього поля центровим методом.

Місце видання позначається як географічний пункт, на території якого проживає создатель документа. Пишеться понизу сторінки з урахуванням нижнього поля. Нередко Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа вказується і назва видавництва, якщо вона є.

Дата документа на титульній сторінці має позначку тільки календарного року, який пишеться арабськими числами, без будь-яких інших графічних деталей типу лапок, дужок, рисок, крапок. Наприклад: 2007.

Всі реквізити титульної сторінки повинні відділятися один від 1-го певними інтервалами [1].

Способи виділення тексту в документах.

Для підсилення Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа значення, для акцентування тієї чи іншої частини тексту в документах використовуються певні прийоми (способи) виділення інформаційного матеріалу. Виділення тексту в документі звертає увагу читача на ту інформацію, яка може, на думку создателя, нести смислове навантаження. Окрім того виділення тексту або його частини має і естетичне значення.

Може бути видіелене одне Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа або кілька слів, але не більше 1-го речення.

Спосіб перший- підкреслення частини тексту суцільною або пунктирною лінією. Такий спосіб найчастіше допускається в підзаголовках. Наприклад: „ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ І ІСТОРІЯ. Відображення і дисперсія світла" , де перше речення - заголовок, а підкреслене друге речення - підзаголовок.

Спосіб другий- написання літер жирним шрифтом Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа або курсивом. Сучасні технічні засоби (насамперед персональний компьютер'ютер) дозволяють вибрати будь-який інший тип шрифту, відмінний від основного. Наприклад: „Велике значення для розвитку держави має міцна фінансова система", або „Велике значення для розвитку держави має міцна фінансова система".

Спосіб третій- написання через розрядку (пробіл), яке виглядає як рівномірні Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа пропуски між літерами тексту. Найчастіше так виділяють заголовок (назву) і подекуди - одне чи два слова. Наприклад: „В призматичних приладах інтервали хвиль зменшуються..."

Спосіб четвертий допускає, в окремих випадках, виділення слів з акцентом чи пафосом в текстах величавыми знаками. Наприклад: „На зламі століть УКРАЇНА зайняла відповіденьке місце на карті світу Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа..."

Спосіб п'ятий передбачає застосування в тексті іншого кольору шрифта. Як правило, текст має чорний колір шрифта. За допомогою кольорової фарби для принтера можна виділити слово або частину тексту іншим кольором.

Можна комбінувати деякі способи, поєднувати їх, але не всі. Можна поєднати розрядку з жирним шрифтом. Наприклад: „вс Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа ь о г о". Дозволяється поєднувати використання іншого шрифту з підкресленням. Наприклад: „ .. .сума пільгових виплат..."

Не бажано поєднувати в тексті виділення іншим кольором разом з розрядкою чи підкресленням. Це ж стосується і поєднання жирного шрифту з розрядкою і підкресленням. Перенасичення графічно-технічними виділеннями в тексті недопустиме. На одній сторінці можна виділити Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа від 1-го до трьох слів або одне речення.[1].

Додаткові відомості в текстах службових документів.

У деяких видах документів зустрічаються доповнення до основного тексту. Доповнення можуть мати вигляд приміток, виносок, додатків.

Примітка-доповнюючи пояснення до частини тексту. Примітка оформляються тільки на тій сторінці, де в тексті є вказівка Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа про неї. Вказівка про примітку позначається арабськими літерами. В тексті може бути одна і більше приміток. Примітку розташовують після основного тексту, з урахуванням нижнього поля. Переносити примітку на іншу сторінку не дозволяється.

Примітка пишеться одразу від краю лівого поля словом „Примітка". Якщо примітка в тексті одна, то в кінці даного Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа слова ставиться крапка. Якщо ж приміток кілька, тоді слово „примітка" пишеться у множині і біля нього ставиться двокрапка. При певній кількості приміток їх нумерують і розташовують одна під одною в порядку послідовності їх появи в тексті документа.

Бажано так компонувати текст, щоб приміток було якомога менше. Перенасичення тексту примітками нівелює боту Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа з документом, ускладнює сам текст під час прочитання і розуміння його.

Існує другий різновид доповнень -виноска.

Виноска - це доповнення до слова, фрази, речення. Виноска оформляється в кінці тексту (так як і примітка), з урахуванням нижнього поля. Виноска позначається зірочкою (*). Виносок може бути кілька, якщо постала необхідність щось прокоментувати. Виноски Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа розташовуються тільки в межах однієї сторінки, на іншу сторінку їх переносити не слід. На одній сторінці повинно бути не більше трьох виносок.

Виноски друкують незалежно від того, який обсяг основного тексту, але так, щоб останній рядок останньої виноски знаходився на рівні нижнього поля. Основний текст відділяють Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа від виноски прямою лінією довжиною від лівого поля 15-20 ударів клавішею-пробілом. Після лінії роблять відступ до тексту виноски в два інтервали. Знаки виноски друкують від лівого поля з абзацу. Текст виноски друкують меншим шрифтом. Якщо виносок кілька, то відстань між ними становить два інтервали.

Доповнення до тексту можуть мати вигляд Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа додатка- самостійного реквізиту за № 22. Якщо документ має додатки, то вони оформляються таким чином:

Додаток: на 10 арк. у 2 прим.

Если додатків - доповнень до основного тексту багато, вони мають свою власну нумерацію і в порядку послідовності їх розташовують в документі після основного тексту. Такі додатки можуть мати власний титульний лист. На Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа титульному листі додатків пишеться центровим методом без всіляких позначок слово Додатки. Такі додатки нередко зустрічаються в документах науково-технічного, дослідницького та звітного нраву. В такому випадку текст додатків друкують, як і основний, через 1,5 інтервала. Інформація про наявність додатка в тексті зазначається у змісті з посиланням на порядковий номер сторінок [1, с. 40-45].

Правила Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа підготовки тексту документа.

На завершення подаємо загальні вимоги до створення текстів документів, основні правила, які забезпечують реалізацію комунікативних якостей ділового мовлення, додержання лексичних, граматичних та стилістичних норм.

Отже, готуючи текст документа, варто дотримуватися таких правил:

1. Писати простими реченнями, щоб полегшити сприймання документа.

2. Вживати стійкі (трафаретні) словосполучення, що виражають стандартні Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа аспекти змісту. Наприклад:

згідно з Вашим проханням ...

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів ...

у порядку обміну досвідом ...

Такі стандартні вирази полегшують сприймання документа, а також процес його складання, скорочуючи час на пошуки формулювань.

3. Вживати прямий порядок слів у реченні (підмет передує присудкові) у тому випадку, если логічний Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа наголос падає на об'єкт дії. Зворотний порядок слів уживається, якщо логічний наголос падає на саму дію.

4. Для точності і ясності висловлювання у простих реченнях уживати прямий порядок розташування членів речення.

5. Складнопідрядні речення вживати для висловлення причинно-наслідкових зв'язків. Будуючи ці речення, слід пам'ятати, що найуживанішими є складні речення зі Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа сполучниками: що, якщо, за умови, щоб, де як, внаслідок того, що.

Складнопідрядні речення, поєднуючи прохання й причини, що спонукали звернутися з проханням, відмову й переконливу її аргументацію в межах єдиної конструкції, надають більшої переконливості проханню й пом'якшують враження від відмови.

6. Місце підрядного речення залежить від того, до Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа якого члена головного речення воно відноситься. Якщо підрядне речення объяснює лише одне слово головного, воно, як правило, іде слідом за ним.

Якщо підрядне речення належить до групи присудка у головному або до всього головного речення, воно ставиться або перед головним (если акцент робиться на обставинах виконання дій), або після Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа головного (если объяснюється основна ідея раскладного речення).

Наприклад: „З огляду на те, що проект рішення було попередньо погоджено, нарада тривала менше ніж годину" або: нарада тривала менше ніж годину з огляду на те, що ..."

7. З метою скорочення тексту можна вживати дієприслівникові звороти, за допомогою яких формулювати причини, що викликали Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа прийняття того чи іншого управлінського рішення. Дієприслівниковий зворот починає, а не завершує фразу.

Наприклад: „Враховуючи... Вважаючи... Беручи до уваги... Керуючись... Розглянувши поданий на затвердження проект документа..."

8. Замінювати займенники іменниками.

Не вживати емоційних виразів та не показувати суб'єктивного ставлення до викладеного. Тон службового документа нейтральний.

9. Слід пам Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа'ятати, що создателем управлінського документа є юридична особа, через що текст викладається від третьої особи.

Наприклад: „Колегія ухвалила. Ректорат затвердив".

10. У розпорядчих документах застосовувати мовні конструкції наказового нраву: наказую (у наказі), пропоную (у вказівках).

11. Вставні слова на початку речення сприяють точності і ясності висловлення (напр.:на наш погляд, на нашу думку, безперечно Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, безумовно, без сумніву, на жалко, перше, отже, звичайно, до речі).

12. Не прийнято вживати особові займенники замість іменників (напр., вона замість дирекція, він замість прізвища й імені тощо).

13. Назву документа писати з нового рядка, з великої літери, крапка після назви відсутня (за вимогами Єдиного державного эталону).

14. Деякі реквізити документів (слова Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа „Порядок денний", „Слухали", „Виступили", „Ухвалили", „Затверджую", „Погоджено", „Видати" та деякі інші резолютивні слова) пишуть з великої літери і друкують величавыми знаками. Друкується документ через 2 міжрядкові інтервали, ліве поле — 2,5—3 см, праве - до 1 см.

15. Слід дотримуватися естетики розміщення слів, абзаців, правильних переносів. Не допускати переносів у назвах документів Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, прізвищах.

16. Дату після документа проставляють зліва, арабськими цифрами, у стандартизованих документах - зліва вгорі, на штампі або після назви документа. Отдалі, понизу, в цьому ж рядку, де записано дату, ставлять свій підпис точніше, розпис), ще отдалі, в дужках, -ініціали й прізвище адресанта (-ів) [11].

3. Редагування документів

Слово „редагування" прогуляться з латинської Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа мови і означає „приведений до порядку". Редагування - це аналіз, перевірка, спрямована на виправлення тексту, призначеного для опублікування або для безпосереднього використання його як документа.

Редагування - складний творчий процес. Основна мета редагування - ліквідація мовних помилок. Окрім того, в процесі редагування встановлюється відповідність тексту зокрема і документа загалом різним вимогам: перевіряється Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа фактичний матеріал, оцінюється композиційна будова документа, вдосконалюються його мова і стиль викладу.

Редагування службових документів можливе тільки при високому рівні володіння літературною мовою, навичками та прийомами роботи з документами. Сучасній діловій людині знання щодо правки документів різного призначення та видів вкрай необхідні.

Службова документація охоплює всі сторони життя і діяльності людей, а Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа тому якість службового документа безпосередньо впливає на нрав і результати цієї діяльності.

База редагування - бота з текстом. Текст повинен будуватися на основі певного, послідовного і доказового мислення. При редагуванні текстів застосовують основні логічні закони.

Закон тотожності.

В межах цього закону предмет думки 1-го міркування, 1-го доказу, однієї теорії Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа повинен залишатися незмінним. Закон тотожності вимагає, щоб у процесі міркування одне знання про предмет не підмінялося на інше. Якщо ця вимога порушується, то руйнуються логічні зв'язки.

Закон тотожності має практичне значення. Так, починаючи обговорювати якийсь предмет, необхідно бути впевненим, що обидві сторони вкладають в нього один Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа і той же зміст. Якщо співбесідники не сходяться в розумінні термінів і по-різному трактують їх, обговорення 100є беззмістовним. Закон тотожності стосується і тих осіб, які досить нечітко і неконкретне ведуть мову про якийсь факт чи ситуацію.

В практиці ділового спілкування це нередко зустрічається: повідомляється про щось, але ведеться мова про інше Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа (побічне). Так, великої помилки припускаються ті, хто описуючи один важливий факт, перебегать на деталі, забуваючи про сущность і мету предмета. Наприклад, подекуди на службових нарадах, засіданнях доповідач, повідомляючи про мету свого виступу, відступає від конкретики і починає говорити про сторонні речі. Мета в такому випадку не Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа досягнута і час втрачений марно.

Закон протиріччя.

Згідно з цим законом не можуть бути однаково правильними (істинними) обидва висловлювання (повідомлення), одне з яких що-небудь стверджує, а друге - заперечує в той же час. Наприклад, описуючи в звіті фінансово-виробничий стан за попередній календарний рік, создатель повідомляє, що організація досягла Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа найвищих показників у цьому році. Не менш високих показників було досягнуто і в минулому році". В цьому випадку перше твердження заперечується наступним. Це - нонсенс, який завдає шкоди не тільки авторитету создателя документа, а й самій організації, якщо документ призначений для виходу за її межі. Слід відмітити, що закон протиріччя не дає Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа теоретичної відповіді на питання, яке з суджень вірне. Достовірність вивіряється тільки практикою.

Закон виключення третього.

Основний зміст цього закону логіки полягає в наступному: якщо є два судження, які суперечать одне одному, то одне з суджень обов'язково правильне, а друге -неправильне. Отже, між ними не може бути середини Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа - третього судження. Наприклад, у тексті документа може бути повідомлено, що організація виконала план повністю, але недовиконаною залишилася ланка роботи...".

Закон достатньої підстави.

Цей закон формулюється так: для того, щоб визнати судження про предмет істинним, повинні бути вказані достатні підстави для цього. Не досить тільки стверджувати що-небудь, необхідно Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа думку (точку зору) обґрунтувати. Інакше кажучи, підтвердити її фактами, інакше висловлювання залишиться голослівним.

При редагуванні службових документів необхідно знати основні вимоги, обов'язкові для пред'явлення доказів.

Доказ (доказовість) - це логічна дія, в процесі якої істинність положення обґрунтовується судженнями безумовно істинними.

Таким чином, судження базується на тезисах Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа та аргументах.

Тезиси— положення, які доводяться.

Аргументи - судження, які повинні довести тезиси.

Наприклад: „умови, за яких колектив не виконав планових зобов'язань, були важкими (тезис) через недопостачання сировини та тривале відключення електроенергії (аргументи)".

Вимоги до доказів (аргументів):

- тезис і аргумент повинні бути чіткими та ясними в формулюванні;

- в ході доказу тезис повинен Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа бути незмінним, тобто доводити слід щось одне, а не перескакувати на інший предмет;

- тезис і аргумент не повинні суперечити один одному;

- як аргументи повинні застосовуватися судження, положення, які не викликають сумнівів, тобто їх слід перевіряти практикою;

- доказ (аргумент) повинен бути цілком достатнім для підтвердження тезису [1, с. 165-166].

Етапи роботи над Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа службовим документом.

Бота над текстом самого создателя або іншого службовця розпочинається з вичитки в цілому. При першому прочитанні не рекомендується вносити виправлення одразу. Можна зробити помітки на сторінках або в самому тексті олівцем. Якщо текст складний, то бажано робити помітки на окремих аркушах паперу, які потім скріплювачем підшивають до Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа редагованого документа.

Перед тим, як розпочати виправлення, слід продумати і з'ясувати в цілому всю послідовність роботи. При цьому треба звернути увагу на те, які можуть знадобитися додаткові відомості, що слід підібрати з інформативних даних, які види виправлень можуть бути використані.

Перший етап - уважне ознайомлення з текстом Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа. При цьому перевіряється весь фактичний матеріал і звертається увага на те, чи його досить або забагато. В процесі роботи на цьому етапі ретельно перевіряються всі джерела, цитати, бібліографічні дані. Свої зауваження, якщо вони виникли під час роботи над текстом, редактор повинен погодити з создателем документа.

Другий етап передбачає безпосереднє виправлення Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа документа. І Іри цьому особа, яка займається редагуванням, сама вирішує, який план робіт на цьому етапі буде найкращим. В процесі одночасно вирішується і питання мовного стилю. Для полегшення роботи використовуються вже готові замітки, зроблені під час першого прочитання тексту.

Необхідною умовою професіональної роботи на цьому етапі є використання коректурних символів Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа.

Третій етап - готовий матеріал друкується, а один з варіантів тексту подається создателю.[1, с. 167].

4. Виправлення тексту та технічні прийоми виправлень

Виправлення тексту, який підлягає редагуванню, здійснюється В кілька прийомів.

1. Виправлення-вичитка - порівняння передрукованого тексту з відредагованим, вивіреним варіантом, прийнятим як зразок.

Здесь нередко зустрічаються неточності та помилки Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, допущені друкарками. В цьому випадку слід знову перечитати текст. Виправлення робляться вже безпосередньо в самому тексті чорнилом. При розмноженні тексту машинописним методом вичитується кожен примірник. У ряді випадків кожен примірник завіряється окремо.

2. Виправлення-скорочення - викидання з тексту довгих та заплутаних речень, не достаточно суттєвого матеріалу.

Цей прийом виправлення тексту застосовується:

а) у Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа текстах, які носять загальний нрав, перенасичені неаргументованими посиланнями, цитатами;

б) у текстах, перенасиченими однотипними прикладами, цифрами;

в) для спрощення складних синтаксичних конструкцій (недаремно в інструкціях з діловодства говориться про лаконічність викладу інформації, при якому аналіз і обґрунтування з питання не повинні перевищувати 4-5 сторінок);

3. Виправлення-переробка - застосовується Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа в тих випадках, если создатель погано володіє літературною мовою. Цей прийом дозволяє зберегти фактичний матеріал, надати документу літературного стилю. Службовець, який займається діловодством, повинен вміти надати допомогу при написанні документів різного нраву, впорядкувати інформацію належним чином.

4. Виправлення-обробка- комплексний вид виправлень. Він містить:

- аналіз та остаточний відбір фактичного матеріалу Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа;

- оцінку та покращання композиції рукопису;

- мовне виправлення тексту;

- перевірку правильності зовнішнього оформлення.

У процесі виправлення-обробки рецензент не повинен підміняти собою создателя. Всі виправлення повинні узгоджуватися з создателем.

У процесі редагування важливе значення мають аналіз та перевірка фактичного матеріалу.

Факти- база змісту кожного документа, до их ставляться особливі вимоги. По-перше Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, достовірність даних виновата бути абсолютною, тобто всі дані повинні бути перевірені і відповідати темі (питанню). Создатель може помилитися відносно прізвищ, чисел, хронологічних дат, джерел походження інформації, назви міст - здесь діло знавець повинен звірити фактаж з енциклопедій, довідників, словників та інших інформаційних джерел.

Окрім того, помилки можуть бути допущені Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа різними особами та технічними пристроями (друкаркою, некорректно запрограмованою машиною, протоколістом та ін.).

По-друге,повнота відомостей виновата бути достатньою для висвітлення питання, проблеми, об'єктивного їх вирішення. Повнота відомостей особливо важлива, якщо документ призначений для чисто удобного завдання, яке має господарське чи політичне значення. В першу чергу це Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа стосується актів, доповідних записок, протоколів, звітів, договорів та ін. Однак, зайві деталі теж є недоліком.

По-третє,важлива і актуальність відомостей. Важко спиратися на такі факти, які не будуть важливими в даний момент, у даній ситуації. Особливо це стосується документування скарг населення (службових осіб), які містять негативні свойства діяльності Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа певних структур або висвітлюють злободенні факти. Відповіді на скарги в такому випадку завжди повинні бути вичерпні та конкретні. В процесі роботи над виправленням документів зручно і надійно використовувати коректурні знаки.

Коректурні знаки - система графічних позначок, які служать я вказівки місця та нраву виправлення помилок у тексті. Коректурні знаки допомагають Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа економити робочий час на певні пояснення, оскільки вони є місткими і конкретними. Оволодіння коректурними знаками кожною діловою особою не тільки полегшить боту укладачеві (создателю) документа, а й вирішить проблеми з коректуванням документів у колективі [1, с.168].

Система коректурних символів (найпоширеніших):

Коректурний символ Значення
Z Зробити в тексті абзац
- Друкувати текст без абзацу
│┐┬ Вписати пропущену буковку, викреслити Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа її
Вставити слово (слова)
! — Ліквідувати пропуск між знаками
(-) Зменшити пропуск між словами
I Зробити пропуск між словами
І -І Викреслити некорректно надруковане слово
XX Викреслити непотрібний текст
........... Відновити слово, текст
~~ Поміняти місцями сусідні букви, слова
3 2 1 Поміняти місцями слова в реченні
W w ^ Ліквідувати розрядку (пробіл)
Зробити вставку
є Є Замінити малу буковку на велику або велику на малу
Переставити слово (слова) з 1-го Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа рядка в інший
1? ? Пересунути текст вліво або на право до вказаної межі
----- Зробити розрядку (пробіл) в слові
)- (— Збільшити або зменшити міжрядковий інтервал

Виправлення в тексті, зроблені за допомогою коректурних символів повинні наноситися синім або чорним чорнилом. Не можна писати олівцем! Всі коректурні знаки повинні бути чіткими.

В деяких випадках під час редагування використовують Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа технічні способивиправлення помилок.

Спосіб перший -підчистка: лезом або гострим ножем під кутом 45 градусів до площини легкими доторками до паперу ліквідовують помилку (не більше 5 символів або одне слово). Натискати не слід, бо можна зробити дірку. Цей спосіб можливий тільки для цупкого паперу. Після підчистки на вільне місце знову наносять необхідні позначки.

Спосіб Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа другий -підрізка. Означає ті ж прийоми використання леза, але під кутом не менше 15 градусів до поверхні. Може використовуватися тільки для документів, виготовлених на щільному папері типу ватману та узкого картону. Після зрізання поверхневого шару його загладжують і знову наносять необхідні знаки.

Спосіб третій -використання коректурної рідини білого кольору Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа. Спочатку рідина наноситься на помилкові знаки (текст) пензликом. Если вона підсохне, некорректно надруковану інформацію можна замінити необхідною, враховуючи кількість друкованих символів з проміжками між ними.

Папір з водяними знаками та специфічною фактурою поверхні не годиться для виправлень ніяким методом!

Використання того чи іншого методу допускається тільки після урахування Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа цільового призначення документа, його змісту та ролі в документообігу окремо взятого закладу.

Коректурні виправлення допускаються в обмеженій кількості, але рекомендуються такі виправлення в більшості випадків тільки для документів внутрішнього призначення.

Фінансові документи та документи бухгалтерського нраву ніяким виправленням не підлягають [1, с. 169-170].


Висновки

У процесі виконання курсової роботи було Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа розглянуті такі питання:

особливості офіційно-ділового стилю документів;

діловий текст та його складові частини;

редагування документів;

виправлення тексту та технічні прийоми виправлень.

Треба підкреслити важливість розглянутих питань при документообігу, та в референтній справі.

Важливе місце в діловодстві займає редагування документів, тому секретар-референт повинен досконало знати визначені нами матеріали Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа.


Література

1. Блощииська В. А. Сучасне діло ведення Навч. посібник. - Івано-Франківськ: Інститут менеджменту та економіки, 2000. -270 с.

2. Вербіщька Т. С, Чіішікова В. П. Секретарська справа та сучасне справочинство. - Львів: Оріяна - Нова, 2001. - 392 с.

3. Гордієнко. К. Д. Діловодство в боті секретаря. Практичний посібник. - К.: КНТ, 2006. - 280 с.

4. Задорожный Э.М, Задорожный С. Э. Работа Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа секретаря-референта в зарубежных и совместных фирмах: Практическое пособие секретарю, бизнесмену, менеджеру. - К., 1994. -176 с.

5. Кондратюкова Л. К., Ткачева Л. Б., Акулина Т. В. Аннотирование и реферирование британской научно-технической литературы: Учебное пособие. - Омск: Изд-во Ом. ГТУ, 2001. - 184 с.

6. Кульицький С. П.Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навчальний посібник. - К Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа.: МАУП, 2002. -224 с.

7. Кушнаренко Н. Н. Документоведение: Учебник. - К.: Знання,2003. -459 с.

8. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. 2-ге вид. / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін. За ред. професора Н. П. Осипової. -Х.: Одісей, 2006.-144 с.

9. Палеха Ю. І Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа. Іміджологія: Навчальний посібник / За заг. ред. 3.І. Тимошенко. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2005. - 324 с.

10. Палеха Ю. І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури: Навчальний посібник. - 2-гс вид., доп. -К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. - 337 с.

11. Палеха Юрій. Управлінське документування: Навчальний посібник: У 2 ч. 3-тє вид., доп. - К.: Вид Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа-во Європейського ун-ту. 2003.

12. Слободянюк Н.Ю. Діловодство та управлінська документація: Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2004. - 80 с.

13. Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / НАН України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К.: НБУВ, 2002. - 209 с.

14. Стенюков М. Б. Секретарское дело. - М.: Приор, 1996. -192 с.

15. Шевчук С. В. Українське Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа ділове мовлення: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і переробл. - К.: Атіка, 2004. - 592 с.

16. Шейнов В. П. Секретар: секреты профессии. - М.: Ось - 89, 2005 - 208 с.

17. Шепель В. М. Имиджеология: Секреты личного притягательности. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Культура и спорт; ЮНИТИ, 1997. -382 с.

18. Варенко В.М. Референтна справа. Навч. посібник – К., Кондор Діловий текст. Його редагування та виправлення - курсовая работа, 2008-212 с.dlya-glavnogo-i-oficialnogo-partnera.html
dlya-gostej-krome-oficialnogo-nagrazhdeniya-budet-organizovana-koncertnaya-programma.html
dlya-gosudarstvennogo-ekzamena.html